Wybory do Sejmu i Senatu RP

28.09.2015 | Federacja Polonia

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W GŁOSOWANIU W OBWODACH GŁOSOWANIA UTWORZONYCH ZA GRANICĄ

I. Prawo udziału w wyborach ma obywatel polski, który:


• najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

• nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

• nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 
II. Spis osób uprawnionych do udziału w wyborach

Konsul nie prowadzi stałego rejestru osób uprawnionych do udziału w wyborach, dlatego osoby, które chcąc wziąć w nich  udział zobowiązane są zgłosić się do spisu. Osoba, która nie zgłosi się do spisu nie będzie mogła oddać głosu, chyba że okaże zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach.

Uwaga! Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach nie dotyczy tych osób, które posiadają zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce lub konsula. Są to zazwyczaj wyborcy, którzy do Danii przyjeżdżają na krótki okres czasu, np. turystycznie czy z wizytą.

Zgłaszając się do spisu wyborca samodzielnie wybiera sposób głosowania.

III. W wyborach do Sejmu i Senatu głosować można osobiście lub korespondencyjnie.

1. Głosowanie osobiste

Zgłoszenia do osobistego udziału w głosowaniu dokonuje się najpóźniej
 w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 października 2015 r.

 Rejestracji do głosowania osobistego można dokonać za pośrednictwem portalu ewybory

https://ewybory.msz.gov.pl

Jest to najwygodniejszy i najbardziej efektywny sposób przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu podaje się:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu za granicą,
• adres zamieszkania osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania.

Zgłoszenia można dokonać także:

1) telefonicznie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, nr tel.: 0045 39 46 77 00 lub 39 46 77 20
2) mailem:  kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl
3) pisemnie, pisząc na adres: Ambasada RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, DK - 2900 Hellerup
4) ustnie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu: w siedzibie Referatu ds. Konsularnych, adres: Richelieus Allé 10, DK - 2900 Hellerup,
5) faksem, nr: 0045 39 46 77 88
6) wysyłając telegram


WZÓR ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

2.  Głosowanie korespondencyjne

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w wyborach, najpóźniej w 18. dniu przed dniem głosowania, tj. do dnia 7 października 2015 r.

Rejestracji do głosowania korespondencyjnego można dokonać za pośrednictwem portalu ewybory

https://ewybory.msz.gov.pl

Jest to najwygodniejszy i najbardziej efektywny sposób przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu podaje się:
• nazwisko i imię (imiona),
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu za granicą osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu,
• adres zamieszkania w kraju osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania.
• adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

Zgłoszenia można dokonać także:
1) telefonicznie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu, nr tel.: 0045 39 46 77 00 lub 39 46 77 20
2) mailem:  kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl
3) pisemnie, pisząc na adres: Ambasada RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, DK - 2900 Hellerup
4) ustnie, tylko w godzinach funkcjonowania urzędu: w siedzibie Referatu ds. Konsularnych, adres: Richelieus Allé 10, DK - 2900 Hellerup,
5) faksem, nr: 0045 39 46 77 88
6) wysyłając telegram

Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:
Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzyma od konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera:
1. kopertę zwrotną,
2. karty do głosowania,
3. kopertę na karty do głosowania,
4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
5. instrukcję głosowania korespondencyjnego

Na kartach do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części karty do głosowania. Po oddaniu głosu należy karty do głosowania umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania. Wyborca gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego konsula.

Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania. Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez konsula są wrzucane do urny wyborczej.

IV. Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania, może otrzymać wydane przez konsula zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.


Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Kopenhadze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.


WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA


Zaświadczenie odbiera się osobiście. Do odbioru zaświadczenia można też upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona do udziału w głosowaniu sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia (wzór wniosku).


WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO POBRANIA

Osoba uprawniona do udziału w wyborach, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.